ΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

 

Τα τελευταία χρόνια , το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκε κατά 60%. 

 

Σήμερα, το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος μιας κατοικίας μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 20 με 23 ευρωλεπτά ανά κιλοβατώρα. 

 

Τον τελευταίο χρόνο στη χώρα μας, γίνεται μία προσπάθεια  για την υιοθέτηση ενός άλλου μοντέλου που βασίζεται στην ιδιοκατανάλωση και είναι γνωστό ως ενεργειακός συμψηφισμός. Το μοντέλο αυτό είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο με την ονομασία Net Metering (ενεργειακός συμψηφισμός). Το Net Metering επιτρέπει στον τελικό καταναλωτή να εγκαταστήσει ένα σύστημα παραγωγής, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε ηλεκτρική ενέργεια.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ο ενεργειακός συμψηφισμός είναι πια νόμος του κράτους 

 

Υπεγράφη χθες 31 Δεκεμβρίου από τον Υφυπουργό ΠΕΚΑ, Μάκη Παπαγεωργίου, η Υπουργική Απόφαση (η οποία εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της Υποπαραγράφου ΙΓ.8 της Παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014) που  αφορά στην αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό από φωτοβολταϊκά συστήματα.

 

Το ΥΠΕΚΑ υποστηρίζει την εγκατάσταση συστημάτων αυτοπαραγωγής μέσω  προγράμματος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering) και την αξιοποίησή του με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αυτοπαραγωγοί αναμένεται να έχουν σημαντικό οικονομικό όφελος, ενώ παράλληλα προωθείται ο βασικός στόχος της πολιτικής του ΥΠΕΚΑ για ενεργειακή ασφάλεια,  αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας.

 

Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης Απόφασης, γίνεται πλέον ελκυστική η αυτοπαραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και θεσπίζεται για πρώτη φορά ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering).

 

Συγκεκριμένα, η Απόφαση προβλέπει τα εξής:

 

* Αυτοπαραγωγή στη Μέση και Χαμηλή Τάση.

 

*Αφορά μόνο σε συστήματα φωτοβολταϊκών.

 

* Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς είναι 20 KW ή αν είναι πάνω από 20 KW η ισχύς μπορεί να είναι μέχρι το 50% της συμφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης της παροχής.

 

* Τα όρια διαφοροποιούνται για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα με ανώτατη ισχύ για τα μεν Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 20KW ενώ για την Κρήτη τα 50KW.

 

* Για φορείς που επιτελούν κοινωφελές έργο υπό τις οριζόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις η ΥΑ επιτρέπει να αξιοποιηθεί το σύνολο της συμφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης της παροχής.

 

* Εγκατάσταση αυτοπαραγωγής μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε στα σημεία που επιτρέπονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου. (δηλ. δεν περιορίζεται στις στέγες)

 

* Οι αυτοπαραγωγοί θα καταβάλλουν ΕΤΜΕΑΡ μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια που συνολικά απορροφούν από το Δίκτυο ή το Σύστημα.

 

* Ο ενεργειακός συμψηφισμός θα γίνεται ετησίως στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος του αυτοπαραγωγού.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Το Net Metering αναφέρεται σε μια συμφωνία μεταξύ της εταιρείας ηλεκτρισμού (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) και ενός καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος, που εγκαθιστά ένα τοπικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η συμφωνία προβλέπει ότι, αν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου καταμέτρησης, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση, το πλεόνασμα πιστώνεται στο επόμενο τιμολόγιο χρέωσης. Αν η παραγωγή είναι μικρότερη από την κατανάλωση, ο καταναλωτής χρεώνεται μόνο για τη διαφορά. Αν με το κλείσιμο ενός έτους από την εγκατάσταση του συστήματος παραγωγής, υπάρχει τελικά περίσσεια ενέργειας, αυτή χάνεται και η διαδικασία ξεκινά από την αρχή για το επόμενο έτος.

 

Αν κατά τη διάρκεια ενός έτους το σύστημα παραγωγής παράγει ενέργεια ίση με τη συνολική ετήσια κατανάλωση, ο καταναλωτής δεν πληρώνει τίποτε στην εταιρεία ηλεκτρισμού.

 

Τα βασικά πλεονεκτήματα του Net Metering είναι:

 

• Παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να παράγει μόνος του φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, προστατεύοντας τον ταυτόχρονα από τις συνεχόμενες αυξήσεις των χρεώσεων, αρκεί να καταβάλει μια και καλή, ένα συγκεκριμένο χρηματικό πόσο για την προμήθεια και εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών.

Δεν υπάρχει χρηματική δοσοληψία με την Πολιτεία, αφού η παραγόμενη ενέργεια δεν πωλείται έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Συνεπώς, δεν υπάρχουν έσοδα που μπορεί να φορολογηθούν, ούτε κάποια τιμή πώλησης, η οποία αργότερα μπορεί να μειωθεί.

 

Στη χώρα μας, το σημερινό κόστος ηλεκτρικού ρεύματος και οι σημερινές τιμές προμήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, καθιστούν το Net Metering μια συμφέρουσα επιλογή για τις μεγάλες οικιακές καταναλώσεις καθώς και για τη μεγάλη πλειοψηφία των εμπορικών καταναλώσεων.

 

Το Net Metering όμως, μπορεί να δώσει διέξοδο και στους μικρούς καταναλωτές, αφού τους δίνει ένα σημαντικό κίνητρο για να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος των πάγιων ενεργειακών τους αναγκών χρησιμοποιώντας ηλεκτρική ενέργεια. Τυπικό παράδειγμα αποτελεί η αντικατάσταση του καυστήρα πετρελαίου από μία αντλία θερμότητας.

 

Τον τελευταίο χρόνο, η Πολιτεία αύξησε σημαντικά την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Πολλοί καταναλωτές αναγκάστηκαν να περιορίσουν την κατανάλωσή τους ή στράφηκαν σε άλλες οικονομικότερες εναλλακτικές.

 

Μια εναλλακτική ήταν και η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας. Η χρήση όμως αυτών των αντλιών περιορίσθηκε από το φόβο των καταναλωτών για τις διαρκείς αυξήσεις στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΜΕΚΑΤ ΑΕ

 

 • >   Η ΗΛΜΕΚΑΤ ΑΕ δραστηριοποιείται στον χώρο των Φωτοβολταικών συστημάτων από το 2010.
 • -
 • >   Έχει κατασκευάσει πάνω από 150 ΦΒ σε στέγες και σε οικόπεδα.
 • -
 • >   Διαθέτει άριστη τεχνογνωσία για την υλοποίηση του Net Mettering.
 • -
 • >   Διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό για την σωστή μελέτη και τον υπολογισμό των πραγματικών φορτίων της κατοικίας / επιχείρησης, αποφεύγοντας έτσι συστήματα που δεν καλύπτουν τα πραγματικά φορτία ή που είναι υπερδιαστασιολογημένα με συνέπεια τον πολύ μεγάλο χρόνο απόσβεσης.
 • -
 • >   Διαθέτει κατάλληλο τεχνικό προσωπικό για την γρήγορη και υψηλής ποιότητας κατασκευής του συστήματος.
 • -
 • >  Εγγυάται την σωστή και μακροχρόνια λειτουργία του συστήματος μέσα από ένα πρόγραμμα συντήρησης και παρακολούθησης.
 • -
 • >   Έχει την εμπειρία και εγγυάται την διεκπεραίωση όλων των εγγράφων  σχετικά με την αδειοδότηση του συστήματος και την ενεργοποίηση της λειτουργίας του από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.
 • -
 • >   Συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους κατασκευαστές Panels, inverter, βάσεων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

 

 

Πως να ξεκινήσετε

 

1: Μάθετε τι καταναλώνετε

Συγκεντρώστε τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς της ΔΕΗ του τελευταίου χρόνου. Αν δεν μπορείτε να τους βρείτε, χρησιμοποιείστε την υπηρεσία e-bill της ΔΕΗ.

 

Αν πάλι δεν μπορείτε, δεν πειράζει, έχετε μαζί σας έναν πρόσφατο λογαριασμό τηλεφωνήστε μας στο  22310 36060, 2106149788 ,6974600480 ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και θα το κάνουμε εμείς για σας. (Η εταιρεία μας είναι εργολάβος καταμέτρησης του ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές και θα μπορούσε να βοηθήσει ακόμη περισσότερο σε αυτή την κατεύθυνση)

 

2: Δωρεάν μελέτη και ενδεικτική προσφορά

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 22310 36060, 2106149788 ,6974600480 ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για να μας δώσετε τα πιο πάνω στοιχεία μαζί με την θέση του κτιρίου.

Οι μηχανικοί μας θα σας δώσουν μια πρώτη γρήγορη εικόνα για τις δυνατότητες του κτιρίου σας και το κόστος εγκατάστασης του συστήματος.

 

3: Συνάντηση και Αυτοψία

Ένας μηχανικός μας θα σας επισκεφτεί για να δει από κοντά το κτίριο σας και να συζητήσει μαζί σας την εγκατάσταση σας.

Φεύγοντας θα σας δώσει μια αναλυτική εικόνα για τον τρόπο εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος διευκρινίζοντας κάθε λεπτομέρεια που μπορεί να σας απασχολεί.

 

 

Τα υπόλοιπα αφήστε τα σε μας!