Αξιοποιώντας την τεχνική και οργανωτική της εμπειρία, καθώς και τη σημαντική τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει από τη διαχείριση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και  μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας , η ΗΛΜΕΚΑΤ ΑΕ προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Λειτουργίας & Συντήρησης προς τους κυρίους των μονάδων αυτών. Η εταιρεία διαθέτει εμπειρία συγκρότησης οργανωτικών δομών για την εκτέλεση του πλήρους εύρους των υπηρεσιών Λειτουργίας & Συντήρησης με τρόπο που εγγυάται ασφαλή και αποδοτική λειτουργία, αλλά και αποτελεσματική διαχείριση τόσο των προγραμματισμένων όσο και των έκτακτων εργασιών συντήρησης. Ως ανάδοχος του συνόλου των υπηρεσιών Τεχνικού Σχεδιασμού, Προμήθειας και Κατασκευής (EPC) / Λειτουργίας και Συντήρησης (O&M) στο πλαίσιο σημαντικών σχετικών επενδύσεων, η ΗΛΜΕΚΑΤ ΑΕ παρέχει μια ομοιογενή βάση για την υλοποίηση των διαδοχικών επιμέρους φάσεων των έργων, από την κατασκευή μέχρι και τη λειτουργία τους.

Η σημαντική εμπειρία της ΗΛΜΕΚΑΤ ΑΕ στον τομέα της Λειτουργίας & Συντήρησης περιλαμβάνει:

 

  • ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
  • Λειτουργία και Συντήρηση του κτιρίου που στεγάζει του Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Μαρούσι Αττικής.
  • Λειτουργία και Συντήρηση του κτιρίου που στεγάζει τα Γενικά Αρχεία του Κράτους στην  Αθήνα.

 

  • ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

               

  •  Λειτουργία και Συντήρηση ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 28.9MW στην Θέση 'ΤΟΥΜΠΑ-ΑΝΘΟΒΟΥΝΙ' στην Φλώρινα.
  •  Λειτουργία και Συντήρηση ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 10.0MW στην Θέση 'ΜΥΤΙΚΑΣ' στο Μαρτίνο Φθιώτιδας

 

  • ΤΟΜΕΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

               

  •  Λειτουργία και Συντήρηση ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  2.0MW στο έδαφος.
  •  Λειτουργία και Συντήρηση ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  150 ΚW σε  στέγες