Η εταιρεία ΗΛΜΕΚΑΤ ΑΕ δραστηριοποιείται με επιτυχία στον τομέα μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων  έργων όλων των κατηγοριών. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι έχουμε μελετήσει εγκαταστάσεις πολλών εταιρειών και έχουμε εκπονήσει τις μελέτες εφαρμογής για τα τεύχη δημοπράτησής τους.

 

Στο συγκεκριμένο τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και της εξοικονόμησης ενέργειας αναλαμβάνουμε:

 

 • Προμελέτες 
 • Μελέτες εφαρμογής και Σύνταξη τευχών δημοπράτησης.
 • Μελέτες για ένταξη σε ευρωπαϊκά και άλλα αναπτυξιακά προγράμματα.

 

Οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες που εκπονεί η εταιρεία αφορούν  εφαρμογές κάθε είδους και πολυπλοκότητας (supermarket, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα, κτίρια γραφείων και κατοικίας, βιομηχανικά κτίρια, εμπορευματικούς σταθμούς, πρατήρια υγρών καυσίμων, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, συνεργείων, ιδιωτικών ΚΤΕΟ κ.α.).

 

Αναλυτικότερα οι μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων που αναλαμβάνονται είναι:

 

 • Ενεργειακής εκτίμησης κτιρίων.
 • Σύνταξη ειδικών ενεργειακών μελετών
 • Συμμετοχή σε μελέτες για την κατασκευή ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΩΝ κτιρίων
 • Μελέτη Θέρμανσης-κλιματισμού.
 • Μελέτη Καύσιμου φυσικού αέριου.
 • Μελέτη Ύδρευσης – αποχέτευσης και πυρόσβεσης
 • Ανυψωτικών συστημάτων (ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες, γερανογέφυρες).
 • Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων (φωτισμός, κίνηση, υποσταθμοί μέσης τάσης).
 • Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυα voice-data, κλειστά κυκλώματα CCTV, συστήματα διαχείρισης κτιρίων B.M.S., access control, συστήματα αντικεραυνικής προ­στασίας, κλπ).
 • Μελέτη συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Μικρές Ανεμογεννήτριες - Φωτοβολταικά κλπ) για την ενσωμάτωση σε υπάρχοντα και νέα κτίρια με σκοπό της συμβολή τους στην εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Μελέτη συστημάτων Ηλιοθερμίας σε κτίρια και κυρίως σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις για την θέρμανση και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
 • Μελέτη γεωθερμικών συστημάτων
 • Μελέτη Φωτισμού για την αντικατάσταση ή τοποθέτησης νέου συστήματος φωτισμούς με την τοποθέτηση φωτιστικών LED και συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης όλους του συστήματος φωτισμού.